Schooltijden en studiedagen

Alle drie de locaties, Munnikenweg, Saturnusstaart en Oudorperdijkje werken volgens het 5 gelijke dagen model. De schooltijden zijn iedere dag van 08.30 tot 14.00 uur.

Tussenschoolse opvang  
Wij hebben een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school, samen met de kinderen van hun stamgroep en leerkracht, lunchen. (De lunchtijden verschillen per groep/cluster.) Vlak vóór of direct na de lunchtijd, spelen de kinderen buiten. School zorgt voor toezicht, hier zijn geen kosten voor ouders aan verbonden 

Afmelden bij afwezigheid
Mocht uw kind om de een of andere reden afwezig zijn, dan heeft u de wettelijke plicht de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen (in het kader van de leerplichtwet). 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek.

Studiedagen schooljaar 2023 / 2024

Donderdag en vrijdag 5 en 6 oktober 
Dinsdag en woensdag 14 en 15 november  
Vrijdag 22 december om 12.00 uur uit 
Maandag 29 januari 
Vrijdag 16 februari om 12.00 uur uit 
Dinsdag 2 april
Vrijdag 21 juni
Vrijdag 19 juli

 

Vakantierooster schooljaar 2023 / 2024

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 
Voorjaarsvakantie    19 februari t/m 23 februari 
Pasen 1 april 
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 
Pinksteren 20 mei
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus