Veiligheid op school

Pesten komt helaas op iedere school voor, soms ook bij ons. Wij vinden dit uiteraard vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Indien u signalen van uw kind krijgt dat hij/zij zich gepest voelt, hopen wij dat u als ouder, eventueel samen met uw kind, ons dit zo spoedig mogelijk laat weten. Door hier samen met de leerkracht over te praten, kan het probleem nader bekeken worden en kan er iets aan gedaan worden. Ons streven is te zorgen voor een veilig klimaat, waarin kinderen zich prettig voelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Ons anti-pestprotocol kunt u vinden op onze website.

Wij werken met KiVa!
KiVa is een schoolbreed programma dat zich richt op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op onze school. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.