Onze school

Missie en visie

Op De Zes Wielen richten wij het onderwijs zo in dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen wij door een veilige, stimulerende en uitdagende schoolomgeving te creëren. Om dit te realiseren werken wij voortdurend aan betekenisvol, uitdagend en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Het vormt de basis voor de cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling die helpt om de kinderen in de toekomst een waardevolle bijdrage te leveren in de maatschappij. We leren de leerling verantwoordelijk te zijn voor het eigen en gezamenlijk leerproces. Het leerproces vindt plaats in relatie tot anderen: ouders, leerkrachten en leerlingen. Daarbij dient ervan te worden uitgegaan dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

De Zes Wielen is een openbare basisschool. Dat wil zeggen dat onze school toegankelijk is voor alle leerlingen, zonder onderscheid in godsdienst of levensovertuiging.

Ons onderwijs gaat uit van drie pijlers:

  • Pedagogiek
  • Het kind staat centraal
  • Boeiend leren